Medezeggenschap

Samen werken aan de doelstellingen van het bedrijf – op basis van de kernwaarden van het bedrijf.

Een belangrijk uitgangspunt om de medezeggenschap vorm en inhoud te geven en waarmee jij je organisatie naar een hoger niveau kunt helpen.

We begeleiden organisaties bij:
Het instellen van ondernemingsraden
Het optimaal vormgeven van de samenwerking tussen directie, HR en OR
Juridische en inhoudelijke vraagstukken vanuit de WOR
Trainingen aan zowel directies, management, OR en HR over de WOR

Met als motto: “De directie en OR overleggen in het belang van het goed
functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen”.

Want organisatiebelang is medewerkersbelang en omgekeerd.